TELETILOJEN LUKITUS SUOSITUS (lyhennelmä)

TRAFICOM 306/2019 S
12.11.2019

Esipuhe

Tämä suositus on tarkoitettu ensisijaisesti asuin- toimitila- ja julkisten kiinteistöjen omistajille, jotka vastaavat kiinteistöjen laite- eli teletilojen lukituksesta.

Suositus on valmisteltu yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Suosituksessa on huomioitu sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) sekä Liikenne- ja viestintäviraston kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista (Liikenne- ja viestintävirasto 65 D/2019 M) antaman määräyksen vaatimukset.

Tämä suositus on päivitys vastaavaan aiempaan suositukseen 306/2015 S.

Suositus on julkaistu Liikenne- ja viestintäviraston suositussarjassa. Suositus on saatavilla Liikenne- ja viestintäviraston www-sivuilla osoitteessa http://www.traficom.fi sekä Liikenne- ja viestintäviraston asiakaspalvelusta: Käyntiosoite Erik Palménin aukio 1, Helsinki Postiosoite PL 313, 00059 TRAFICOM
Puhelin 029 534 5000

Mikäli talojakamo lukitaan kiinteistökohtaisella lukolla ”mikä lienee yleisin käytäntö”, vastaa kiinteistön omistaja tai haltija talojakamon avainturvallisuusjärjestelyistä sekä järjestää avauspalvelun teleyrityksille ja teleurakoitsijoille.

Avauspalvelua hoitaa käytännössä huoltoyhtiö, talonmies, vahtimestari, isännöitsijä tai omistajan tai haltijan valtuuttamana luotettava yritys, esimerkiksi vartiointiliike.

Talojakamon lukon avain voidaan myös sijoittaa esimerkiksi talojakamon oven läheisyyteen sijoitettuun teleyritys-tai teleurakoitsijakohtaiseen, teleyrityksen tai teleurakoitsijan avaimella avautuvaan avainsäilöön.

Omistaja tai haltija voi myös luovuttaa kuittausta vastaan laitetilojen avaimen kiinteistöön liittymiä toimittavalle teleyritykselle tai sellaiselle teleurakoitsijalle, jonka kanssa on tehty sopimus kiinteistön sisäverkon rakentamisesta tai ylläpidosta.

Johdanto

Kiinteistön sisäverkkoa, kuten yleiskaapelointijärjestelmää, yhteisantenniverkkoa ja -järjestelmää tai muuta vastaavaa kiinteistön sisäistä viestintäverkkoa käytetään yleisten viestintäverkkojen liittymien kytkemiseen.

Sisäverkon laitteita ja kytkentöjä varten tarvittavien laitetilojen tulee olla lukittuja.

Lukituksella turvataan viestintäsalaisuutta ja muuta tietoturvallisuutta. Perustuslain 10 §:n mukaan puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.

Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistön yhteisten laitetilojen lukituksesta ja niiden tietoturvallisuudesta. Jos kiinteistö sijaitsee vuokramaalla, omistajaa koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan kiinteistön haltijaan.

Yhteisillä laitetiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa on usean liittymänhaltijan liittymiin kuuluvien johtojen
kytkentäpaikkoja tai näihin liittymiin kuuluvia telelaitteita.
Yhteisiä laitetiloja ovat talojakamo, alijakamot, kerrosjakamot, vaihdehuoneet ja yhteisiin tiloihin
asennetut kytkentäpaikkoja tai telelaitteita sisältävät muut ovelliset kotelot ja rasiat.

Yleisen viestintäverkon liittymän haltija vastaa hallitsemissaan tiloissa sijaitsevien,
omassa käytössään olevien laitetilojen lukituksesta.

Liikenne- ja viestintäviraston määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista
(Liikenne- ja viestintävirasto 65 D/2019 M) sisältää kiinteistön sisäisten viestintäverkkojen tekniset vaatimukset.
Niihin sisältyy myös yleiset vaatimukset kiinteistön laitetilojen lukitukselle, mitkä on esitetty tämän suosituksen liitteessä.

LIITE

Lukitusta koskevat vaatimukset Liikenne- ja viestintäviraston määräyksissä

Sisäverkon laitetilojen lukitusta ja tietoturvallisuutta koskevia vaatimuksia on
Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä kiinteistön sisäverkoista ja
teleurakoinnista (Liikenne- ja viestintävirasto 65 D/2019 M).

18 § Tietoturvallisuus

Sisäverkon tietoturvallisuus eli tarvittavat lukitukset, rakenteellinen murtosuojaus sekä verkon rakenne ja käyttö on suunniteltava ja toteuttava ottaen huomioon kiinteistön ja siihen tulevien liittymienkäyttötarkoitus sekä arvioidut uhat.

Kytkentäpaikkoja ja tähtipisteitä, jotka sisältävät useaa eri tilaajaa palvelevia johtimia ei saa sijoittaa asuin- tai toimitilahuoneistoon, muuhun vastaavaan yksityiseen tilaan tai vain näiden tilojen kautta kuljettavissa olevaan tilaan.

19 § Lukitukset

Asiattomien pääsy sisäverkkojen laitetiloihin ja kytkentäpaikkoihin on oltava estetty.
Useaa eri tilaajaa palvelevat jakamot ja yleisiin tiloihin pinta-asennetut kytkentäpaikkoja tai telelaitteita sisältävät muut ovelliset kotelot ja rasiat on lukittava yksilölliseen avaimeen perustuvalla lukituksella tai muulla luotettavalla tavalla.

Talojakamon sekä sinne vievien kulkuväylien lukitus on järjestettävä niin, että sellaisten viestintäpalveluja kiinteistöön toimittavien teleyritysten ja -urakoitsijoiden henkilökunta, joilla on kiinteistön omistajan tai haltijan antama oikeutus, pääsee tarvittaessa viivytyksettä tilaan.

Kiinteistojen-laitetilojen-lukitus.pdf Traficom